بخشنامه ها

ابلاغ نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402/06/12 در خصوص «نحوه اجراي مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور (با توجه به تصويب قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 1400/03/02)»

ارسال تصوير دادنامه شماره 140231390000603350 مورخ 1402/03/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن ابطال مصوبه هيئت وزيران از زمان تصويبِ بند 2 ماده (1)، ابطال ماده (3) و ابطال عبارت “اعمال ماليات با نرخ صفر” از ماده (5) آيين نامه ماده (10) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (موضوع تصويب نامه شماره 10161/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هيأت مذکور)