قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

 

ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم – اشخاص مشمول پرداخت ماليات

ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – اشخاص مشمول پرداخت ماليات نیستند